Osiguranje


OSIGURANJE U STAMBENIM ZGRADAMA

Ako se osigurava pojedini ulaz stambene zgrade, osiguran je samo taj dio stambene zgrade s ugrađenom opremom i instalacijama. Zajednički dijelovi stambene zgrade,instalacija i oprema koje koristi cijela stambena zgrada, odnosno svi etažni vlasnici, osigurani su u idealnom dijelu koji sukladno međuvlasničkom ugovoru pripada etažnim vlasnicima tog ulaza.

Osiguranjem je pokrivena odgovornost osiguranika za štete koje su nastale iz posjeda i korištenja zajedničkih i posebnih dijelova zgrade i u njih ugrađenih uređaja ( osim uređaja koji su vlasništvo trećih osoba ) te posjeda i korištenja zemljišta na kojemu je izgrađena zgrada, a koje sa zgradom u smislu Zakona o vlasništvu, čini jednu nekretninu.

Osnovni rizici koji su pokriveni ovim osiguranjem su:

Osnovni rizici ugrožavaju više ili manje sve stvari koje mogu biti predmet osiguranja, za razliku od dopunskih koje ugrožavaju samo neke od predmeta osiguranja, ovisno o vrsti i mjestu na kojem se nalaze. Da bi se pokrio jedan ili više dopunskih osiguranih rizika, potrebno je ugovoriti i obračunati dodatnu premiju. Tada se osiguranje proširuje i na:

Osiguranjem je pokrivena šteta nastala uništenjem ili oštećenjem osigurane stvari, kao:

Kada se osiguravaju zajedničke instalacije pojedinog ulaza stambene zgrade, predmet osiguranja su zajedničke instalacije koje pripadaju isključivo tom ulazu i idealni dio instalacije koji pripada etažnim vlasnicima tog ulaza u zajedničkim instalacijama koje, sukladno međuvlasničkom ugovoru, zajednički koristi više ulaza odnosno cijela stambena zgrada.

Osiguranjem se pruža osiguravajuća zaštita od oštećenja ili uništenja osigurane stvari zbog nezgode u pogonu ( pod kojom se podrazumijevaju događaji koji nastaju nepredviđeno i iznenadno a vezani su s uporabom osigurane stvari ), kao i zbog nespretnosti, nehata ili zle namjere radnika ili neke druge osobe.

Predmet osiguranja su:

OSIM:

Ovim osiguranjem pruža se osiguravajuća zaštita od uništenja ili oštećenja osiguranih stakala zbog ostvarenja bilo kojeg rizika kojima su stakla izložena, osim za štetu prouzročenu:

Osiguravatelj je obavezan nadoknaditi troškove:

Osiguranje na novu vrijednost

Po posebnim uvjetima za osiguranje na novu vrijednost (podrazumijeva cijenu izgradnje, odnosno nabave novoga u mjestu gdje se predmet nalazi) mogu se osigurati građevinski objekti (zgrade, stanovi...) i to od osnovnih i dopunskih rizika koji su obuhvaćeni Uvjetima za osiguranje od požara i nekih drugih rizika.

Osiguranje na novu vrijednost treba shvatiti kao poseban oblik svotnog osiguranja kod kojeg se primjenjuju odredbe o podosiguranju pa se zato mora realno utvrditi nova vrijednost, kao svota osiguranja koja će biti osnovica za obračun premije.

Visina naknade utvrđuje se:

Ako je vrijednost predmeta osiguranja u trenutku zaključivanja ugovora o osiguranju na novu vrijednost bila niža od 40 posto nove vrijednosti, tada je maksimalna naknada po osiguranom slučaju stvarna vrijednost predmeta utvrđena u vrijeme nastanka osiguranog slučaja, umanjena za vrijednost korisnih ostataka.

Da bi osiguranik stekao pravo na ovako utvrđenu naknadu mora dokazati da gradi, odnosno nabavlja novi predmet osiguranja ili oštećeni popravlja te da ne mijenja njegovu namjenu.

Ovim osiguranjem pokrivene su štete uslijed povrede tijela ili zdravlja trećih osoba te oštećenja ili uništenja njihovih stvari. Trećim osobama smatraju se i suvlasnici, ako šteta suvlasniku (suvlasnicima) nije nastala iz zajedničke odgovornosti svih suvlasnika.

(Npr: pad crijepa ili dimnjaka na automobil jednog od suvlasnika te zgrade nije nadoknadiva šteta iz odgovornosti, jer su za stanje zajedničkih dijelova zgrade odgovorni svi suvlasnici. Suprotno takvoj situaciji je slučaj da vaza sa cvijećem iz jednog stana padne na auto drugog suvlasnika iz iste zgrade. Takva šteta bi se naknadila po odgovornosti vlasnika vaze iz korištenja stana kao posebnog djela zgrade.)

Eurostyle upravljanje nekretninama d.o.o.

Zadnje novosti

Trinajstićeva 1, Pula

052/495-936

tehnika@eurostyle.hr