(NE) Plaćanje pričuve


Za kvalitetno poslovanje i držanje računa pričuve u pozitivi najvažniji uvjet je plaćanje pričuve. Prije svega želimo probuditi samosvjest kod suvlasnika da je zgrada njihovo zajedničko vlasništvo i da se prema tom vlasništvu moraju brinuti kao dobar gospodar.

Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN 91/96 ) definirana je obaveza plaćanja pričuve. Iz same pričuve omogućuje se redovito održavanje zgrade, a samim time i poboljšanje kvalitete života u njoj.

O visini pričuve i o njenom korišćenju odlučuju isključivo suvlasnici zgrade, dok je zakonski određen minimalni iznos pričuve.

Kod preuzimanja zgrade radimo zapisnik o potencijalnim radovima koji su potrebni na zajedničkim djelovima zgrade. Sama visina pričuve ovisi isključivo o planiranim investicijama na objektu. U slučaju da su sredstva nedostatna u dogovoru sa suvlasnicima se dogovaramo o povećanju pričuve ili dogovaramo neku od povoljnih kreditnih linija.

Moramo naglasiti da se naknada upravitelju ne poveća ukoliko je doneše odluka o povećanju pričuve radi eventualne dodatne investicije.

Kao što Vam je poznato plaćanje pričuve je zakonski regulirano, međutim opće je poznato da je naplata iste u svakodnevnoj praksi neki puta i otežana. U našoj firmi je uspješnost naplate jako visok. Još uvijek postoje suvlasnici koji nemaju izgrađenu samosvjest da je taj novac njihov i da on služi isključivo u svrhu održavanja njihovog vlasništva, te da neplaćanjem pričuve štete ostalim suvlasnicima koji su redoviti platiše, a na kraju u principu i sebi jer je pričuva naplativa temeljem Ovršnog zakona.

Opomene neplatišama:

Želimo napomenuti da je svima u interesu da do prisilne naplate ni ne dođe jer se troškovi povećavaju za troškove javnog bilježnika.

Eurostyle upravljanje nekretninama d.o.o.

Zadnje novosti

Trinajstićeva 1, Pula

052/495-936

tehnika@eurostyle.hr